Hyvä liiketoimintatapa

AS Livikon tavoitteena on toimia laajan valikoiman korkealaatuisten alkoholijuomien valmistusta, maahantuontia ja tukkumyyntiä harjoittavana yrityksenä, jonka kotimarkkinat ovat Baltian maat ja ensisijainen kehityssuunta on valmistettujen tuotteiden vienti. AS Livikon missiona on alkoholin kuluttajien ja jälleenmyyjien tietoisuutta, tunnollisuutta ja laatua edistävän ajattelutavan kehittäminen. AS Liviko kuuluu NG Investeeringud-konserniin.

AS Livikolle on tärkeä meidän perusarvojen ja moitteettoman liiketoiminnan periaatteiden jokapäiväinen noudattaminen. AS Livikon perusarvot ovat rehellisyys – olemme avoimia ja  vilpittömiä eikä luo vääriä vaikutelmia; välittäminen – olemme ystävällisiä ja avuliaita ja ratkaisuille avoimia; luotettavuus – noudatamme lupauksia ja sovellettavia sääntöjä; innovatiivisuus – olemme avoimia uudistuksellisille ja moderneille ideoille; ja ympäristötietoisuus –välitämme ympäristöstä ja käytämme kaikkia resursseja mahdollisimman taloudellisesti.

Hyvän liiketoimintatavan tarkoituksena on niiden oleellisten periaatteiden kuvaaminen, joita AS Livikon henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden on toiminnassaan noudatettava. Hyvä liiketoimintatapa muodostaa osan AS Livikon pitkäaikaisesta liiketoiminnan strategiasta. AS Liviko odottaa työntekijöiltään ja yhteistyökumppaneiltaan joka tilanteessa rehellistä, eettistä ja lainkuuliaista käyttäytymistä.

AS Liviko noudattaa toiminnassaan ja hyvän liiketoimintatavan laatimisessa kansallisia ja kansainvälisiä asetuksia, ohjeita ja periaatteita, jotka käsittävät työvoimaa, työterveyttä ja –turvallisuutta ja ympäristöä koskevat asetukset, Finanssivalvonnan hyvän johtamiskäytännön, ja lisäksi OECD:n kansainvälisille yrityksille annettuja ohjeita ja YK:n yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien ohjaavia periaatteita.

AS Livikon moitteettoman liiketoiminnan periaatteet

AS Liviko lähtee liiketoiminnassaan seuraavista periaatteista, joita noudattavat AS Liviko, Livikon työntekijät ja hallituksen jäsenet (jäljempänä yhdessä henkilöstö). Periaatteiden noudattaminen on pakollista kaikille yhteistyökumppaneille ja heidän henkilöstölle (jäljempänä Kumppani) ja se on AS Livikon kanssa yhteistyön harjoittamisen edellytyksenä, periaatteiden laiminlyönti saattaa johtaa yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyön lopettamiseen.

Eettisyys ja lainkuuliaisuus

 • Toiminnassa noudatetaan lakia ja muita voimassa olevia määräyksiä ja toimialan tapoja ja käytäntöjä.
 • Mikäli kyseiset periaatteet tai muut osapuolten väliset sopimukset ovat ristiriitaisia muiden sovellettavien määräysten kanssa, on toiminnassa noudatettava tiukempia vaatimuksia.
 • AS Liviko, työntekijät ja Kumppani käyttäytyvät koko toiminnassaan eettisesti, oikeudenmukaisesti ja ammatillisesti.
 • Kumppani soveltaa kyseisiä periaatteita kaikkiin liikesuhteisiin ja tekee kohtuullisuuden periaatetta noudattaen parhaansa, että kaikki hänen yhteistyökumppanit noudattaisivat samoja periaatteita.

Eturistiriidat

 • Työntekijät ja Kumppani käyttäytyvät luotettavalla tavalla ja välttävät tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset edut tai heidän läheisten edut saattavat olla ristiriitaisia AS Livikon etujen kanssa tai joissa he eivät voi toimia AS Livikon etujen mukaisesti.
 • Kumppani ja työntekijät ilmoittavat heti AS Livikon päteville henkilöille kaikista tilanteista, joissa eturistiriita on aiheutunut tai esiintyy sen aiheutumisen vaara.

Korruption kielto ja rahapesun torjunta

 • AS Liviko, työntekijät ja Kumppani soveltavat nollatoleranssia korruption kaikkien muotojen suhteen, kuten lahjonta, petokset tai minkä tahansa muiden kiellettyjen liiketoimintakäytäntöjen suhteen ja noudattavat sitä kaikissa toiminnoissaan. He eivät saa missä tahansa toiminnassa käyttää virka-asemaa hyödyn hankkimiseen tai kolmannelle henkilölle epäoikeudenmukaisen edun myöntämiseen eikä myöntää muita etuja.
 • Keskinäisissä suhteissa on lahjojen antamisen, vastaanottamisen ja vierailujen tarkoituksena vain hyvä tahto ja ystävällisten työsuhteiden luominen ja on poissuljettu henkilön vaikuttaminen käyttäytymään tai toimimaan halutulla tavalla. Lahjojen antamisen, vastaanottamisen ja vierailujen yhteydessä on noudatettava voimassa olevia laillisia asetuksia ja yrityksen sisäisiä tarkempia ohjeita ja välttää kaikin tavoin tilanteita, joita saatetaan ymmärtää epälaillisena tai epäilyä herättävänä. Lahjojen tai vierailun sopivuudesta on työntekijöiden aina kysyttävä neuvoa johtajilta ja pikemminkin jätettävä lahja antamatta tai vastaanottamatta tai vastaanotto järjestämättä.
 • AS Liviko, työntekijät ja Kumppani vastustavat voimakkaasti kaikenlaista rahapesua ja soveltavat toimenpiteitä rahapesun torjuntaan kaupan yhteydessä.

Luottamuksellisuus ja yrityksen sisäisen tiedon käsittely

 • Kumppani ja työntekijät sitoutuvat pitämään luottamuksellisen tiedon salassa, välittämään sitä turvallisella tavalla ja salassa pidettävänä ja olemaan käyttämättä väärin heille uskottua yrityksen sisäistä tietoa. Yrityksen sisäisenä tietona katsotaan julkaisematonta tarkkaa tietoa, joka liittyy välittömästi tai välillisesti AS Livikon. Luottamuksellisena tietona käsitellään AS Livikon liikesalaisuuksia ja muuta suojattua tietoa yrityksen toiminnasta, teknologiasta, välineistä, taloustilanteesta, sopimuksista, asiakkaista, toimittajista, yhteistyökumppaneista tai hintapolitiikasta.
 • Kumppani varmistaa, että kaikissa sopimussuhteissa pidetään salassa AS Livikon luottamuksellisena katsottua tietoa ja kyseinen velvollisuus laajenee myös kaikille hänen työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

Vapaan kilpailun edistäminen

 • AS Liviko, työntekijät ja Kumppani edistävät toiminnassaan vapaa ja rehellistä kilpailua ja poissulkevat liiketoiminnassa vapaan kilpailun estämisen, rajoittamisen ja vahingoittamisen.
 • Kumppani ja työntekijät noudattavat toiminnassaan kilpailusääntöjä, eivät tee epälaillisia sopimuksia eikä yhteistyötä muiden henkilöjen kanssa vapaata kilpailua vahingoittavalla tavalla.

Sosiaalinen vastuu

 • Toiminnan yhteydessä kohdellaan kaikkia henkilöjä tasa-arvoisesti ja kunnioitetaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Yhtään ihmisryhmää eikä henkilöä ei syrjitä mistä tahansa syystä, esimerkiksi sukupuolen, iän, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden, etnisen alkuperän, vamman, poliittisten vakaumuksien, järjestöihin kuulumisen tai uskonnon perusteella.
 • AS Liviko ja Kumppani tukevat kaikin tavoin työntekijöiden henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä, luovat paikalliset määräykset täyttävät työolosuhteet ja turvallisen ja terveellisen työympäristön.
 • AS Liviko ja Kumppani eivät tue pakotetun työn käyttöä missä tahansa muodossa. Yhteistyösuhteet jokaisen pakotettua työtä käyttävän kolmannen osapuolen kanssa tai alihankinta pakotettua työtä tai lapsityövoimaa käyttävältä urakoijalta lopetetaan.
 • AS Liviko ja Kumppani noudattavat kaikkia työolosuhteista annettuja asetuksia, jotka koskevat työntekijän turvallisuutta ja terveyttä, terveysvaatimusten noudattamista, paloturvallisuutta, riskin poistamista, sähköturvallisuutta, mekaanista ja rakennuksellista turvallisuutta.
 • Kolmansien osapuolten on varmistettava, että kaikki alkoholijuomien mainostamiseen annettava kaupallinen tieto on voimassa olevan lain mukainen.

Ympäristötietoisuus

 • AS Liviko, työntekijät ja Kumppani toimivat ympäristöystävällisellä tavalla ja yrittävät aina välttää ympäristölle haitan aiheuttamista.
 • AS Liviko, työntekijät ja Kumppani pitävät toiminnassaan tärkeänä kierrätystä, säästäväisyyttä edistäviä kulutustottumuksia kuten sähköenergian, veden ja lämmitysenergian säästö ja harjoittavat ympäristöä säästäviä toimintatapoja.

Hyvän liiketoimintatavan periaatteiden noudattaminen

Kaikki AS Livikon työntekijät sitoutuvat tutustumaan kyseisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä toiminnassaan. AS Livikon työntekijät ovat vastuussa siitä, että he ovat tutustuneet periaatteisiin, käyttäytyvät niissä säädetyllä tavalla ja tekevät AS Livikon edustajana yhteistyötä vain sellaisten kumppanien kanssa, jotka hyväksyvät kyseiset periaatteet. Periaatteiden laiminlyönti saattaa johtaa lain mukaan sallituissa tapauksissa työsopimuksen lopettamiseen.

Hyvä liiketoimintatapa julkaistaan AS Livikon verkkosivuilla, allekirjoitetaan sopimuksien liitteenä ja se on sitova kaikille Liviko Grupin yrityksille ja yhteistyökumppaneille. Livikon yhteistyökumppanit vakuuttavat, että heidän toiminta on kyseisten periaatteiden mukaista ja tiedottavat työntekijöitään periaatteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Livikolla on oikeus tarkistaa Kumppanien tai heidän työntekijöiden toiminnan periaatteiden mukaisuutta, joka saattaa käsittää myös asianmukaisten asiakirjojen pyytämisen tai työpaikan tarkastuksen ennen yhteistyön aloittamista tai yhteistyön aikana.

Kyseisen hyvän liiketoimintataitavan periaatteiden laiminlyöntiä katsotaan Kumppanin sopimusrikkomuksena. Rikkomuksen tapauksessa AS Liviko voi pyytää Kumppanilta rikkomisen lopettamista tai tilanteen selvittämistä. Oleellisen rikkomuksen tapauksessa AS Livikolla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, minkä seuraamuksena saattaa tietyissä tapauksissa olla tilausten vähentäminen, työtehtävien muutokset tai sopimuksen lopettaminen.

Huomio! Kyseessä ovat alkoholijuomat. Alkoholi on haitallista terveydellesi.

Logo Logo Logo Logo

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ, EVÄSTEIDEN KÄYTTÖEHDOT

Tämä sivu käyttää evästeitä. Jatkaessasi sivun käyttöä, hyväksytte sivun evästeiden käytön. Tutustu meidän tietosuojakäytäntöön ja käyttöehtoihin.